1-Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak NACAR REKLAM PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda açıklanan kapsamdatoplanacak ve işlenebilecektir.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; ilgili hizmetlerimizin talep edilmesi, devamlılığı, elde olan verinin zenginleştirilip hizmetlere sunulması, faturalama, usulsüzlük, suiistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, şikayetlerinizin sonuçlandırma ve bilgilendirmesi, müşteri memnuniyeti, teşekkür, kutlama, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı gibi ve benzeri amaçlarla işlenebilecek, sistemlerde muhafaza altında tutulabilecektir.

3-İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere; NACAR REKLAM PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ,’nin;

 • a)Yetki vermiş olduğumuz, şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler,temsicilerimiz ,bayilerimiz,
 • b)Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
 • c)Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler,
 • d)Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın yukarıda belirtilen amaçlarla yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları saklıdır.

4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Şirketimizin yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi elektronik ortamda toplanır.

5-Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 6698 Sayılı Kanun 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi şirketimiz VETROCITY RESIDENCE Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1992. Sok No: 16 Kat 1 Daire 27 Esenyurt - İSTANBUL / TÜRKİYE adresine yazılı olarak (Noter kanalı, iadeli taahhütlü posta v.b. yollarla) iletebilirsiniz.

 • a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarınız bulunmaktadır. 6698 sayılı Kişisel
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..