İthalat Nedir? Kimler İthalat Yapabilir?

10 / 01 / 20

İthalat ya da dış alım, en basit anlamıyla, ürün veya eşyanın başka bir ülkeden satın alınması ve ülkeye getirilmesi olarak ifade edilebilir. Bir başka ifade ile ithalat, ürünün ülke dışından, vergileri ödenerek veya ödenmeksizin, geçici veya kesin olarak ülkeye sokulması işlemidir. Kat’i ithalat gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş rejimi” olarak isimlendirilen kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir. Bir ürün ya da eşyanın serbest dolaşıma girmesi için sadece ithalatta alınması gereken vergilerin ödenmesi yeterli değildir. O ürün için geçerli olan ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin de tamamlanması gereklidir. 
 “Geçici ithalat” ise; eşyanın Türkiye’ye giriş yaptıktan bir süre sonra tekrar yurt dışına gönderilmesi anlamına gelir. Bu ürün veya eşya Türkiye’de kaldığı süre boyunca herhangi bir işlem veya işçilik görecek ise eşyanın yurda girişi ve çıkışı ile ilgili işlemler gümrük mevzuatında “dahilde işleme rejimi” olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir. 

Kimler ithalat yapabilir?

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca hukuki tasarruf yapma yetkisi olan kişi ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilirler. Vergi numaranız yok ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine başvurarak vergi numarası alabilirsiniz. Ülkemizde, ithalat yapabilmek için, ithalat yapmaya hak kazandıran nitelikte özel bir izin veya belge alınması gerekli değildir.

Aşağıda sayılan istisnai durumlarda vergi numarası aranmaksızın ithalat yapılabildiğini hatırlatmak isteriz:
- Özel anlaşmalara dayalı olarak yapılan ithalatlar
- Kitap ve diğer yayınların ithalatı
- Türkiye’de açılan uluslararası fuar ve sergilerde perakende satışına izin verilen malların ithalatı.

İthalata başlarken ilk olarak ne yapmak gerekir?

ithalat

İthal etmek istediğiniz eşya ile ilgili işlemlere başlayabilmek için, ilk olarak eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) olarak adlandırılan kod numarasını öğrenmeniz gerekir. Eşyanın ithalatında ödemeniz gereken vergiler hakkında bilgi almak, eşyanın ithalatında bir yasaklık veya kısıtlama olup olmadığını öğrenmek, eşyayı ithal etmek için bir izin almanızın gerekli olup olmadığını belirlemek ve ithalat sırasında sizden istenecek belgeleri hazırlamak için, ithal edeceğiniz eşyanın ticari adının ve özelliklerinin yanı sıra, tarife sınıflandırmasındaki yerini gösteren GTİP numarasına ihtiyaç duyacaksınız.
GTİP numarası, uluslararası ticarete konu olan eşyanın sınıflandırıldığı Armonize Sistem eşya sınıflandırma sisteminde o eşya için belirlenmiş olan özel kod numarasıdır. İthal etmek istediğiniz eşyanın GTİP numarasını belirleyebilmeniz için öncelikle eşyayı doğru tanımlamalı, iyi tanımalı, eşyanın ticari ismini ve özelliklerini iyi bilmelisiniz. 

Her eşya ithal edilebilir mi?

Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı, kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması; fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması gerekçeleriyle, ithalata belirli kısıtlamalar veya yasaklıklar getirmeye yetkilidir. 
Bu sebeple, ithal etmek istediğiniz ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarasını belirledikten sonra, bu ürün ile ilgili olarak getirilmiş bir yasaklama ya da kısıtlama olup olmadığını araştırmanız gerekecektir. Türkiye’ye ithal edilecek eşyanın yeni ve kullanılmamış olması esastır. 
Türkiye’ye yapılan ithalata dair kural ve esasların belirlendiği ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan İthalat Rejimi Kararı’na göre her türlü eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, defolu ve zamanla dayanıklılığını yitirmiş eşyanın ülkemize ithal edilebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması ve alınan iznin ithalat işlemleri sırasında gümrük idaresine sunulması gereklidir. 

İthal edeceğiniz ürüne hangi oranda gümrük vergisi uygulanır?

İthalatta uygulanan gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonları, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların hükümleri ve dış ticaret politikası çerçevesinde İthalat Rejimi Kararı ile belirlenir. Gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde, ülkeler ve ülke grupları bazında düzenlenmiş olan ayrı ayrı sütunlarda gösterilir. Bu listeler Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl güncellenir ve yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak şekilde Resmî Gazete ’de yayımlanır.

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları, ticaret yapılan ülkeye veya ürünün hangi ülke menşeli olduğuna göre değişmektedir. Aynı malı Fransa’dan, İsviçre’den veya Hindistan’dan ithal ettiğinizde aynı oranda gümrük vergisi ödemezsiniz. Ayrıca, ithalat sırasında gümrük idaresinin sizden isteyeceği belgeler de ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ürünün menşe ülkesi ve/veya ürünü Türkiye’ye ihraç eden ülke ile Türkiye arasında bir gümrük birliği veya tercihli ticaret anlaşması olup olmamasına göre ithalatınız sırasında farklı belgeler düzenlemeniz gerekecektir. 

Bu kapsamda;

-Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği kapsamındaki eşyanın Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ithal edilmesi sırasında ve 
-Ülkemizin taraf olduğu tercihli ticaret anlaşmaları kapsamındaki eşyanın bu anlaşma kapsamında tercihli rejimden yararlanılarak ithal edilmesi sırasında,
Gümrük vergisi alınmaması veya normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük oranda gümrük vergisi alınması mümkündür. Uygulanacak gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde bu ülkeler için ayrılmış olan sütunlarda gösterilir.
Eşyanın ithalatı sırasında Gümrük Birliği veya tercihli ticaret anlaşmaları kapsamına giren bir tercihli tarifeden yararlanılmasının mümkün olmadığı durumlarda uygulanacak gümrük vergisi oranı ise yine İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde yer alan “Diğer Ülkeler” başlığı altındaki sütunda gösterilir. İthal edeceğiniz eşyanın Gümrük Birliği veya tercihli ticaret kapsamında tanınan gümrük vergisi muafiyetinden veya indiriminden yararlanmasını tercih ederseniz, eşyanın buna uygun olduğunu ispatlayan dolaşım belgesini veya menşe ispat belgesini ithalat sırasında gümrük idaresine vermeniz gereklidir. 

 

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleye Bilirsiniz..